ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN KUNDALINI VZW

1. DEFINITIES

- Cursus: een cursus, training, workshop, evenement, seminarie, beurs, coaching of andere bijeenkomst georganiseerd door Kundalini vzw met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan cursisten;

- Cursist: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een cursus van Kundalini vzw wordt in deze algemene voorwaarden een cursist genoemd.

De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits toestemming van de ouders of de voogd.

- Kundalini vzw: organisatie die volledig zelfstandig en onafhankelijk in staat voor de organisatie van cursussen onder de benaming “Kundalini vzw”, en dit binnen en buiten de landsgrenzen. Maatschappelijke zetel van Kundalini vzw is Fietenstraat 44, 3740 Eigenbilzen.

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Door het papieren inschrijvingsformulier te verzenden, door het betalen van een voorschot of het volledige cursusgeld, door het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier op de website van Kundalini vzw of door het aanmelden via contactformulier van de website www.kundalini.be/contact.html verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Kundalini vzw worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Door in te schrijven verklaart de cursist deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard; ongeacht de origine van de cursist en ongeachte of deze cursus doorgaat in Belgi๋ of elders in de wereld. Het Belgisch recht is van toepassing op alle cursussen die doorgaan op Belgisch grondgebied.

3. INSCHRIJVING - DEELNAME CURSUS

3.1 – Inschrijving voor een cursus van Kundalini vzw kan enkel via de daarvoor voorziene inschrijvingsdocumenten zoals bovengemeld.

3.2 – Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient het overeenstemmende bedrag minstens ้้n maand voor aanvang van de betreffende cursus te zijn ontvangen.

3.3 – Een inschrijving is geldig van zodra het overeenstemmende bedrag of het te betalen voorschot integraal is ontvangen door Kundalin vzw en de cursist een e-mail heeft ontvangen met bevestiging van inschrijving. Enkel deze personen kunnen deelnemen aan de cursus.

3.4 – De volgorde op de lijst van deelnemers aan een cursus wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van het inschrijvingsgeld. Wanneer het maximum aan voorafbetaalde deelnemers is bereikt worden alle latere in volgorde van tijdstip van betaling verschoven naar een volgende cursusreeks.

4. ANNULERING – UITSTEL – STOPZETTING – OVERMACHT

4.1 – Indien een cursist een inschrijving wil annuleren, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

- bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de eerste cursusles wordt vijftig procent (50%) van het totale cursusgeld aangerekend;

- bij annulering binnen vier (4) weken voor aanvang van de eerste cursusles is het volledige cursusgeld verschuldigd.

- bij stopzetten van een aangevangen cursus is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd.

4.2 – Elke inschrijving is persoonlijk. Een cursist kan zijn inschrijving niet overdragen aan een andere persoon. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

4.3 – Kundalini vzw kan kosteloos een cursus annuleren indien dit dient te gebeuren door niet beschikbaarheid van docent(en) cursusruimte of onvoldoende deelname.

4.4 – Kundalini vzw kan een cursus annuleren, om welke reden ook, mits terugbetaling van het reeds ontvangen cursusgeld.

4.5 – Indien een cursist een inschrijving wenst uit uitstellen naar een andere cursusreeks, voor welke reden dan ook, kan dit enkel kosteloos 14 dagen voor aanvang van de betreffende cursus of opleiding. Wanneer de cursist een cursus wenst uit te stellen, minder dan 14 dagen voor aanvang zal er een kost in rekening gebracht worden van dertig procent (30%) van de opleidingskosten.

4.6 – Indien een cursist een lopende opleiding wil stopzetten, zal honderd procent (100%) van het openstaande bedrag ineens moeten voldaan worden. Het afbetalingsplan komt dan ook te vervallen.

4.7 – Indien Kundalini vzw een cursus wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de cursus te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 48 uur na kennisgeving van het uitstel. Bij niet-tijdige annulering gelden voormelde bepalingen.

4.8 – Indien de cursist na stopzetting van een lopende opleiding, opnieuw wil starten in een latere (zelfde) opleiding, zal er vijftig procent (50%) van de opleidingskosten in rekening gebracht worden. De verplaatsing kan pas gebeuren nadat de cursist het volledige bedrag heeft betaald van de vorige opleiding.

4.9 – Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief, per fax of per e-mail. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax of e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de cursist hiervoor kan gebruiken is kundalini.vzw@gmail.com.

4.10 – Cursisten die een cursus hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag integraal te voldoen.

4.11 – Indien Kundalini vzw de cursus niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Kundalini vzw het recht de cursus kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, zeer ernstige ziekte of overlijden docent enz.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 – Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

5.2 – Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is (enkel van toepassing in Belgi๋).

5.3 – Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.4 – Het opnieuw opsturen van syllabussen en certificaten kan in rekening gebracht worden door de Kundalini vzw en zal per situatie apart berekend worden.

5.5 – Interne examens, afgenomen door de Kundalini vzw zijn kosteloos. Herexamens zijn echter wel betalend

(€ 40).

6. CURSUS – CURSUSMATERIAAL

6.1 – Wijzigingen aan het lessenrooster of aan de cursusinhoud worden niet beschouwd als wezenlijke elementen van de overeenkomst.

6 2 – Indien een docent een les onverhoopt niet kan verzorgen, schuift de les door naar de eerstvolgende voorziene cursusdatum. Lesuitval wordt telefonisch of per e-mail doorgegeven.

6.3 – Kundalini vzw behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma en cursusmateriaal organisatorische/inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van gelden.

6.4 – Copyright en eigendomsrecht van het studiemateriaal berust bij Kundalini vzw en / of haar docenten.

6.5 – Op het einde van elke vakopleiding is er een examen voorzien. Indien men niet slaagt, is herkansing steeds mogelijk. Het aantal herkansingen zijn ongelimiteerd, maar met een tussenperiode van minimaal 1 maand.

7. VERWACHTINGEN VOOR DE CURSIST

7.1 – Om te kunnen deelnemen aan een cursus, dient de cursist de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn (vooral lezen en spreken).

7.2 – De cursist accepteert dat de groepen van deelnemers zijn. Zowel mannen als vrouwen hebben toegang tot onze cursussen.

7.3 – De cursist neemt de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar geschikte oefenmodellen en stageplaatsen (indien van toepassing).

8. KLACHTEN

8.1 – De cursist dient de facturen van Kundalini vzw, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

8.2 – Een mogelijke klacht van een cursist zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan ge๋ist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

9. PRIVACY

Kundalini vzw zal in het kader van de contractuele relatie met de cursist tijdens de registratie en inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De cursist geeft door inschrijving de ondubbelzinnig toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd).

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 – De op de folders en website genoemde prijzen, toelichting en voorwaarden zijn onder voorbehoud van materi๋le vergissingen.

10.2 – Een cursus omvat een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastens Kundalini vzw. Kundalini vzw is derhalve niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de cursist voor welk examen of test dan ook.

10.3 – Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Kundalini vzw zowel direct als indirect, is de cursist aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Kundalini vzw als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

10.4 – Kundalini vzw is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een deelname aan een cursus of met de organisatie of inhoud van de cursus op zich, behoudens opzet en grove schuld.

10.5 – Indien Kundalini vzw op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor enige fout, dan zal deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot maximaal het aangerekende factuurbedrag voor de betreffende cursus.

10.6 – Er mag tijdens de les geen foto- of beeldmateriaal gemaakt worden zonder expliciete goedkeuring van de docent en de medestudenten. Het gebruik van foto- of beeldmateriaal buiten de lessen zijn absoluut verboden.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 – De cursist erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de ruimste vorm van betekenis m.b.t. de cursus (materiaal, cursus enz.) toebehoren aan Kundalini vzw en verbindt zich ertoe niets te ondernemen dat afbreuk zou kunnen doen aan deze rechten.

11.2 – De cursist verkrijgt de eigendom van het verstrekt cursusmateriaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kundalini vzw mag de cursist niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze ook verveelvoudigen.

12. SLOTVOORWAARDEN

12.1 – Een eventueel in gebreke blijven van Kundalini vzw om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.2 – De ongeldigheid van ้้n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.3 – Ingeval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Tongeren (Belgi๋) bevoegd, onverminderd het recht voor Kundalini vzw om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cursist.

Algemene contractvoorwaarden van toepassing sinds december 2009. Hierdoor komen alle vorige contractvoorwaarden te vervallen.